Tự học tiếng trung cực dễ qua chủ đề trái cây

1. Cây (quả lí gai)              醋栗      cù lì

2. (Cây, hạt) thông đỏ hôi              榧子      fěi zi

3. (Cây, quả) dương mai  杨梅      yángméi

4. (Cây, quả) hạnh            杏子      xìng zi

5.(Cây, quả) hồng             柿子      shìzi

6.  (Cây, quả) phỉ               榛子      zhēnzi

7. (Cây, quả) sơn tra         山楂      shān zhā

8. (Quả) dâu tằm               桑葚      sāng rèn

9. Anh đào          樱桃      yīng táo

10. Anh đào chua             酸樱桃  suān yīng táo

11. Anh đào đen               黑樱桃  Hēi yīngtáo

12. Anh đào duke (công tước)      杜克樱桃            dù kè yīng táo

13. Anh đào hình quả tim               心形樱桃            xīn xíng yīng táo

14. Anh đào ngọt              甜樱桃  tián yīng táo

15. Anh đào nguyệt quế        月桂樱桃      yuè guì yīng táo

16. Bạch lê (lê trắng)        白梨      bái lí

17. Bạch quả, quả ngân hạnh        白果      bái guǒ

18. Bơ       牛油果, 油梨       niú yóu guǒ, yóu lí

19. Cam           chéng

20. Cam chua     酸橙      suān chéng

21. Cam mật       脐橙      qí chéng

22. Cam ngọt      甜橙      tián chéng

23. Cau     槟榔       bīn láng

24.  Cân thiếu     短斤缺两            duǎn jīn quē liǎng

25.  Cây thanh mai (mơ xanh)       青梅      qīng méi

26.  Chanh    柠檬      níng méng

27.  Chín       成熟的        chéng shú de

28. Chín muộn      晚熟的      wǎn shú de

29. Chín sớm       早熟的       zǎo shú de

30. Chôm chôm      红毛丹                hóng máo dān

31. Chua    酸的    suān de

32.  Chuối tây     芭蕉      bā jiāo

33.  Chuối tiêu        香蕉     xiāng jiāo

34.  Chưa chín (còn xanh)    未成熟的       wèi chéng shú de

35.  Cóc      金酸枣       jīn suān zǎo

36.  Cơm dừa      椰肉      yē ròu

37.  Củ mã thầy, củ năng    荸荠    bí jì

38.   Cứng, rắn   坚硬的      jiā nyìng de

39.  Dao gọt hoa quả       水果刀     shuǐ guǒ dāo

40.  Dâu tây        草莓      cǎo méi

41. Doanh nghiệp mua bán hoa quả           水果商  shuǐ guǒ shāng

42.  Dưa hấu       西瓜      xīguā

43.  Dưa hấu để lạnh       冰西瓜     bīng xīguā

44.  Dưa hấu không hạt        无籽西瓜       wú zǐ xīguā

45.  Dưa hồng, dưa bở       蜜瓜      mì guā

46.  Dưa lê     香瓜, 甜瓜      xiāngguā, tiánguā

47. Dưa quả đúng thời vụ      应时瓜果     yìng shí guā guǒ

48.  Dưa vàng hami (dưa tuyết)        哈密瓜        hāmì guā

49.  Dứa, thơm, khóm       菠萝      bō luó

50.  Dừa      椰子     yē zi

51. Đắng      苦的      kǔ de

52.  Đào     桃子      táo zi

53.  Đào      水蜜桃          shuǐmì táo

54. Đào bẹt         蟠桃      pán táo

55.  Đào lông (đào dại)    毛桃      máo táo

56. Thịt quả đào    桃肉     táo ròu

57. Đu đủ   木瓜   mù guā

58. Đúng thời vụ       应时的     yìng shí de

59. Giá thành hợp lý, giá rẻ    处理价   chǔlǐ jià

60.  Giòn    脆的      cuì de

61.  Gọt lê      削梨      xuè lí

62. Gọt táo         削苹果  xuè píng guǒ

63.  Gọt vỏ quả       的皮       xuē… de pí

64. Hạnh nhân        杏仁      xìng rén

65. Hạt, hột (của trái cây)              果仁      guǒ rén

66. Hạt anh đào      樱桃核           yīngtáo hé

67. Hạt của quả có vỏ cứng          坚果仁      jiānguǒ rén

68. Hạt dẻ     板栗, 栗子      bǎnlì, lìzǐ

69. Hạt dưa hấu      西瓜籽            xīguā zǐ

70. Hạt đào       桃核        táo hé

71. Hạt lê       梨核     lí hé

72. Hạt nho    葡萄核      pútáo hé

73. Hạt quả hạnh       杏核      xìng hé

74.  Hạt táo         苹果核       píngguǒ

75.   Hình dáng          形状      xíng zhuàng

76.   Hồ đào, hạnh đào     核桃      hé táo

77.   Hồ đào rừng      山核桃              shān hétáo

78.   Hoa quả dễ thối dập       易腐烂的水果      yì fǔlàn de shuǐguǒ

79.  Hoa quả đóng hộp    水果罐头            shuǐ guǒ guàn tóu

80.  Hoa quả đóng túi      袋装水果            dài zhuāng shuǐguǒ

81.  Hoa quả hái đợt đầu    首批采摘的水果          shǒu pī cǎizhāi de shuǐguǒ

82.  Hoa quả loại đặc biệt         特级水果          tèjí shuǐguǒ

83.  Hoa quả loại một      一级水果            yī jí shuǐguǒ

84.  Hoa quả mùa hè        夏令水果            xiàlìng shuǐguǒ

85. Hoa quả nhiệt đới      热带水果            rèdài shuǐguǒ

86.  Hoa quả vùng Á nhiệt đới          亚热带水果         yàrè dài shuǐguǒ

87.  Hột táo        枣核      zǎo hé

88.  Khế        杨桃       yáng táo

89.  Kho đông lạnh chứa hoa quả      水果冷库      shuǐguǒ lěngkù

90.  Kích thước          大小      dà xiǎo

91.  Kiwi       猕猴桃, 奇异果         mí hóu táo, qíyì guǒ

92.  Lê           lí

93.  Lê Đăng Sơn       砀山梨         dàng shānlí

94. Lê Lai Dương      莱阳梨          láiyáng lí

95. Lê mùa đông        冬梨       dōng lí

96. Lê táo (một loại lê)       苹果梨       píng guǒ

97. Lê tuyết       雪梨        xuě lí

98.  Loại quả nhỏ       小水果           xiǎo shuǐguǒ

99.  Long nhãn   龙眼      lóng yǎn

100.    Lựu           石榴      shí liú

101.  Mãng cầu       番荔枝            fān lìzhī

102.  Mãng cầu xiêm       刺果番荔枝        cì guǒ fān lìzhī

103.  Mầu vỏ      皮色      pí sè

104.  Măng cụt        山竹       shān zhú

105.  Mâm xôi đen           黑莓      hēi méi

106.  Mận       李子       lǐzǐ

107.  Mận rừng       西洋李子       xīyáng lǐ zi

108.   Me      酸豆      suān dòu

109.   Mía      甘蔗     gān zhè

110.   Một chùm nho       一串葡萄       yī chuàn pútáo

111.   Một pao chuối tiêu (453,6 g)       一磅香蕉          yī bàng xiāng jiāo

112.   Một sọt đào       一蒌桃子        yī lóu táozi

113.  Mơ, mai     梅子      méi zi

114.   Mùi vị        味道      wèi dào

115.  Ngọt        甜的         tián de

116.  Nhãn nhục        龙眼肉         lóngyǎn ròu

117.  Nhân hồ đào       核桃仁       hétáo rén

118.  Nhiều nước, mọng nước        多汁的      duō zhī de

119.   Nho không hạt       无核小葡萄        wú hé xiǎo pútáo

120.  Nhót đắng      沙枣      shā zǎo

121.   Nhót tây, lô quất     枇杷    pí pá

122.  Non     嫩的     nèn de

123.  Non mềm    软嫩的     ruǎn nèn de

124.  Nước dừa       椰汁       yē zhī

125.  Nước nho       葡萄汁           pútáo zhī

126.  Nước táo        苹果汁            píng guǒ zhī

127.  Óng ả, bóng mượt      光滑的            guāng huá de

128.  Ổi       番石榴           fān shíliú

129.  Quả bưởi, cây bưởi     柚子       yòu zi

130.   Quả chua        酸果       suān guǒ

131.   Quả có cùi      肉汁果          ròu zhī guǒ

132.  Quả có hạt     核果        hé guǒ

133.  Quả có vỏ cứng      坚果      jiān guǒ

134.  Quả giập nát, quả chín nẫu     烂果      làn guǒ

135.  Quả hải đường        海棠果      hǎi táng guǒ

136.  Quả khô     干果      gān guǒ

137.  Quả không hạt        无核水果        wú hé shuǐ guǒ

138.  Quả ngọt       甜果       tián guǒ

139.  Quả nho (cây nho)        葡萄        pú táo

140. Quả rụng    落果      luò guǒ

141. Quả sấu      人面子       rén miàn zi

142.  Quả sung        无花果            wú huā guǒ

143.   Quả trám, cà na     橄榄        gǎn lǎn

144.     Quả tươi      鲜果         xiān guǒ

145.    Quả việt quất         蓝莓      lán méi

146.  Quả xuân đào          油桃      yóu táo

147.   Quất, tắc                 金橘      jīn jú

148.   Quýt đỏ     红桔       hóng jú

149.  Quýt đường             柑橘      gān jú

150.  Quýt không hạt       无核桔  wú hé jú

151.  Sabôchê, hồng xiêm             人心果  rénxīn guǒ

152.  Sầu riêng   榴莲      liú lián

153.  Sơri             西印度樱桃        xī yìndù yīngtáo

154.  Táo (táo ta, táo quả nhỏ)               zǎo

155.  Táo chuối (một loại táo có vị giống chuối)    香蕉苹果            xiāng jiāo píng guǒ

156.  Táo dại       花红      huā hóng

157.  Táo tây      苹果      píng guǒ

158.  Thanh long        火龙果            huǒ lóng guǒ

159.  Thịt dứa     菠萝肉       bō luó ròu

160.  Thịt quả, cùi trái cây             果肉      guǒ ròu

161. Thịt quả anh đào     樱桃肉   yīng táo ròu

162.  Thịt quả hạnh          杏肉      xìng ròu

163.   Thịt quả vải             荔枝肉        lìzhī ròu

164.    Thuộc về hoa quả        水果的         shuǐguǒ de

165.   Trọng lượng            重量      zhòng liàng

166.   Trọng lượng đủ, cân đủ      分量准足            fèn liàng zhǔn zú

167.   Vải     荔枝       lì zhī

168.  Vải tươi      鲜荔枝       xiān lìzhī

169.  Vị đắng      苦味      kǔ wèi

170.  Vị thơm      香味      xiāng wèi

171.  Vú sữa        牛奶果         niú nǎi guǒ

172.   Xoài           芒果      máng guǒ

173.   Xoài cát      暹罗芒     xiān luó máng

174.   Xoài tượng     金边芒          jīnbiān máng

 

Sưu tầm

Trung tâm Tiếng Hoa Đông Phương hiện đang mở các lớp tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu với mức học phí ưu đãi. Để được tư vấn chi tiết về các khóa học cũng như học phí các bạn có thể liên hệ với trung tâm Tiếng Hoa Đông Phương theo địa chỉ:

-CS1: Số 5 Hữu Nghị, Bình Thọ Thủ Đức. (Chỉ dẫn : Gần Ngã tư Thủ Đức, ĐH SPKT, Google : "Tiếng Hoa Đông Phương - Tiếng Trung Thủ Đức")

-CS2: 270/7 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Bình Thạnh (Chỉ dẫn : Google : "Tiếng Hoa Đông Phương - Tiếng Trung Bình Thạnh")

(0976.953.674 GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM KHOÁ HỌC TẠI HOA NGỮ ĐÔNG PHƯƠNG - TIẾNG TRUNG THỦ ĐỨC VỚI GIÁO VIÊN TRUNG QUỐC NHÉ!!!

https://www.facebook.com/hoangudongphuongthuduc/

 

Đăng Ký Tư Vấn Khoá Học Miễn Phí